Allmänna villkor

för Digitalanvändarnas tjänster

1.     Bakgrund

Digitalanvändarna har E-utbildning, Webbinarer och Coachning via en Internetbaserad tjänst som förmedlas till företag, organisationer och privatpersoner genom beställning och betalning via ett gränssnitt på vår webbsida på internet (nedan kallat ”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan du få tillgång till kurser, Webbinarer och Coachningssessioner men även annat innehåll som erbjuds via streaming och nedladdning. För aktuell information om Digitalanvändarnas tillgängliga innehåll se hemsidan www.digitalanvandarna.se (”Webbplatsen”).

 

2.   Om Digitalanvändarna

Tjänsten tillhandahålls av IT Coacherna Scandinavia AB som innehar varumärket Digitalanvändarna, med organisationsnummer 556709-5590.

 

3.   Användarvillkor

Dessa allmänna villkor samt andra dokument och länkar som ev. refereras till i detta dokument gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godta dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem.

Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten. Dessa villkor kan i förekommande fall kallas för köp- eller användarvillkor och syftar då på tjänsten Allmänna villkor.

4.  Användning av tjänsten

Du kan få åtkomst till Tjänsten genom

 • att du som privatperson tecknar dig för kurser, Webbinarer, Coachning, via Tjänsten
 • att din arbetsgivare tecknar sig för kurser via Tjänsten
 • att din arbetsgivare tecknar ett abonnemang via ett avtal där bindningstid, kursomfattning och uppsägningstid regleras

Du kan också via Digitalanvändarna eller något av dess associerade bolag (vid olika samarbeten och kampanjer) som ett alternativ få åtkomst till Tjänsten som en del av en samarbetspartners tjänst.

 

För att få tillgång till Tjänsten måste du:

 • ha fyllt 18 år för att registrera ett användarkonto;
 • bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du skall meddela oss om dina uppgifter vid någon tidpunkt ändras;

 • använda Tjänsten enbart för personligt bruk oaktat vem som har betalat för tjänsten. Tjänsten får inte under några omständigheter användas i något kommersiellt syfte.

 • se till att du har tillgång till ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling som finansieras av dig själv eller din arbetsgivare.

 • inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

5.  Konsumenter

För privata kunder följer Digitalanvändarna kundens rättigheter i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på Internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och om du önskar läsa mer om dina rättigheter kan du besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

För företagskunder gäller samma avtal eller det avtal som tecknats specifikt mellan Digitalanvändarna och kund i samband med beställning.

Information enligt GDPR

Digitalanvändarna kommer att behandla dina personuppgifter så länge du är registrerad som kund hos oss. Det främsta syftet med detta är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som köpare av våra tjänster. Vi kommer också att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss.

I och med GDPR som infördes den 25 Maj 2018 måste du som kund även ge oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy som du kan läsa här

LÄNK till integritetspolicy

 

 

6.  Användning av uppgifter för marknadsföring

Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder information till dig i form av direktmarknadsföring (via e-post, eller annan funktion). Du har alltid rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på order@digitalanvandarna.se eller använda dig av funktionen för avregistrering i det aktuella utskicket eller att helt enkelt ta kontakt med oss via vår kontaktsida och tala om att du inte vill fortsätta att få våra meddelanden.

 

7.   Hantering av lösenord och användarnamn

När du registrerar dig så skapar systemet ett användarnamn baserat på din e-postadress och genererar ett lösenord till dig automatiskt. Du kan sedan gå in och tala om vilket visningsnamn du vill ha och du kan även ändra ditt lösenord till något helt annat.

Du måste hålla information om lösenord och användarnamn konfidentiell och får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och endast på en enhet i taget.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Digitalanvändarna har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person har Digitalanvändarna rätt att omedelbart stänga av och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Digitalanvändarna äger också rätt att när som helst, med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten.

 

 

8.  Anslutning och utrustning

Innan du registrerar dig för Tjänsten måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna ta del av Tjänsten.

Du samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Digitalanvändarna inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

 

9.  Tillgänglighet av tjänsten

Digitalanvändarna garanterar en tillgänglighet om 97 % och om Digitalanvändarna brister i att tillgängliggöra Tjänsten i tillräcklig omfattning ska detta i första hand kompenseras kunden genom förlängt abonnemang och endast när så inte är praktiskt möjligt utbetala ekonomisk kompensation i enlighet med förlorad tillgänglighet.

 

10.  E-postmeddelanden

Information och meddelanden från Digitalanvändarna kommer att skickas till den
e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress skall du utan dröjsmål uppdatera din profil på webbplatsen. Digitalanvändarna äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

11.   Stötande innehåll

Digitalanvändarna upplyser om att Tjänsten kan innehålla material som är direkt olämpligt för minderåriga och som även av andra kan anses som stötande.

12.  Reklam och marknadsföring

Digitalanvändarna är inte en hemsida med reklaminnehåll. Användare av Tjänsten godkänner att utbildare berättar var de jobbar, vad de arbetar med, om böcker som de har skrivit, om produkter som de har tagit fram samt om sina erfarenheter. På samma sätt godkänner användare av Digitalanvändarna att filmerna innehåller varumärken, produkter, historier och reklamfilmer i syfte att förstärka eller förtydliga budskap. Användare av Tjänsten kan inte på något sätt anse att dessa produkter, budskap eller varumärken är otillbörlig marknadsföring.

 

13.  Betalning och dröjsmål

Digitalanvändarna använder sig av en betalningstjänst från NETS och erbjuder betalning via Swish, Kortbetalning och betalning via Faktura

Fakturaköp via hemsidan faktureras om 20 dagars faktura och användare av Tjänsten får direkt tillgång till den utan att vänta på att betalning erlagts.

Alla tjänster betalas i förskott och avseende e-utbildningarna så får du direkt tillgång till dessa så fort du fått bekräftelse av ditt skapade användarkonto hos oss och din orderbekräftelse.

Avgifter för att förnya kurser som inte slutförts under kursens i förväg fastställda tillgänglighetsperiod, kan förekomma.

All hantering av betalning och förseningsavgifter sköts av NETS.

 

14.   Avgifter

Priserna för Digitalanvändarnas tjänster finns tillgängliga på webbplatsen för respektive produkt och kan ändras från tid till annan. Alla priser innehåller moms, vid utcheckning så redovisas avgiftens momsbelopp särskilt.

 

15.   Ändringar av Digitalanvändarnas tjänster

Efter meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen har Digitalanvändarna rätt att efter eget beslut vidta ändringar av Tjänsten. En sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast 30 dagar från meddelandets avsändande eller publicering.

En ändring kan också ske med kortare varsel om den föranletts av angelägen säkerhetskaraktär, potentiellt lagbrott, ett myndighetsbeslut, ändring av lag eller liknande situation av Force Majeure-karaktär. Om ändringen inte innebär en uppenbar fördel kan du frånträda avtalet i berörd del förutsatt att meddelande om detta har kommit Digitalanvändarna tillhanda innan förändringen träder i kraft.

Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte ändringar i och uppdateringar av innehållet (såsom frånfallande eller tillkommande av innehåll eller kurser)

 

16.  Uppsägning av tjänsten

Om din uppsägning inte faller inom den ångerperiod som beskrivs nedan kommer Digitalanvändarna inte att återbetala några avgifter som du redan har betalt eller häva köp som genomförts men ännu inte betalats.

Företagskunder kan ha egna avtal med Digitalanvändarna som inkluderar bindningstid och att det som avtalats i separat avtal gäller framför villkoren i allmänna villkor.

 

17.   Uppsägning av Digitalanvändarnas tjänster

Digitalanvändarna förbehåller sig all rätt att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva din åtkomst till Tjänsten. Om vi säger upp avtalet kommer du antingen;

 • att ha tillgång till Tjänsten (eller få en proportionell återbetalning efter Digitalanvändarnas godtycke) för återstoden av din nuvarande tillgänglighetstid; eller
 • att ha tillgång till enskild Tjänst/tjänster som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Om en uppsägningen beror på:

 • obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;
 • underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor;
 • dröjsmål med betalning med mer än 10 dagar efter förfallodagen;

skall Digitalanvändarna ha rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och återstående avgift(er) förfaller omedelbart till betalning till Digitalanvändarna.

18.    Privatpersoners ångerrätt och ångerperiod

En privatperson som precis har köpt en tjänst (i och med detta tecknat avtal med Digitalanvändarna för användning av Digitalanvändarnas e-utbildning eller Coachning)  via Internet och du har ändrat dig beträffande Tjänsten har du rätt att säga upp den och få full återbetalning inom 14 dagar från köpet. När du köper en eller flera Tjänster träder ångerperioden i kraft så fort du har fått din bekräftelse på köpet. Notera emellertid att om du loggar in på ditt skapade konto på Digitalanvändarna och aktiverar en eller flera Tjänster, exempelvis ser ett kursavsnitt eller liknande, inom ångerperioden, har du inte längre rätt att ångra ditt köp och få återbetalning.

En Coachningssession kan avbokas fram till 24 timmar innan bokat tillfälle (detta görs via ditt skapade kurskonto) och du kan fortfarande få full återbetalning, efter de 24 timmarna eller om du inte av annan anledning genomför din Coachningssession så har du inte längre rätt till någon återbetalning.

För att ångra ditt köp och aktivera ångerperioden, vänligen sänd ett e- postmeddelande till order@digitalanvandarna.se

 

19.   Immateriella rättigheter

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Digitalanvändarna. Digitalanvändarna ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för privat eller personligt bruk, ej för något kommersiellt ändamål. Du får använda din licens privat eller i din yrkesroll förutsatt att du inte:

 

 • kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 • vidarebefordrar eller delar med dig av något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 • kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

 

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Digitalanvändarna rätt att omedelbart stänga och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Notera att företagskunder kan ha tecknat andra villkor i sitt avtal och att dessa gäller framför allmänna villkor.

 

20.  Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Tjänstens säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta, försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

 

Att bryta mot det nu sagda skall alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Digitalanvändarna rätt att omedelbart stänga och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig som användare eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

 

21.   Digitalanvändarnas skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Digitalanvändarna ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Digitalanvändarna, dess associerade företag, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, talare, licensinnehavare eller tredje parter skall under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via webbplatsen eller Tjänsten. Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

 

22.   Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla Digitalanvändarna, samarbetspartners och affilierade företag samt var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, talare, uppdragstagare, partners och anställda skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter inklusive rättsliga kostnader som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

 

23.   Sociala medier

Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av Tjänsten och integrera dina aktiviteter med Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter (”Sociala Medier”). Om du väljer att använda denna funktion, inklusive att välja att ansluta din profil till ett Facebookkonto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil i tjänsten. Du samtycker till att Digitalanvändarna inte ansvarar för innehållet när det är delat med Sociala Medier och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier. Om du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker du till att du inte skall använda den på något sätt som vi, efter eget gottfinnande, bedömer som oacceptabelt; inklusive (utan begränsning):

 

 • att förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare;
 • att publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent;
 • använda det för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller
 • inkräkta på tredje parts rättigheter.

 

24.   Länkar från webbplatsen

Vid användning av webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Digitalanvändarna har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

 

25.   Tvist, domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan Digitalanvändarna och användaren skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan skall tvisten bli föremål för förenklat skiljedomsförfarande.

Digitalanvändarna förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i villkor

Digitalanvändarna förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra webbplatsen.

Digitalanvändarna rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/tillägg som förminskar utbud eller funktionalitet kommer du att få meddelande via e-post eller publicering på webbplatsen åtminstone 30 dagar innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för slutanvändaren eller arbetsgivaren och att Digitalanvändarna får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

 

26.   Överlåtande av användande och abonnemang

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare eller företag/organisationer och anställda hos företag som är kund hos Digitalanvändarna och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. Digitalanvändarna har alltid rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

 

27.   Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Digitalanvändarnas sekretesspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Digitalanvändarna och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

För företag som tecknat separat avtal om abonnemang för Digitalanvändarna ska detta separata avtal anses ha tolkningsföreträde framför allmänna villkor i de fall dessa båda avtal är oförenliga.

 

28.   Force Majeure

Digitalanvändarna har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på webbplatsen eller Tjänsten eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

 

29.    Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltigförklara eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i detta avtal.

Scroll to Top